Ancient Villages in Southern Anhui – Xidi and Hongcun

Xidi : Hou Bing Xi Xidi : Jing Hai hall [ Main room ] Xidi : Jing Hai hall [ Entrance ] Xidi : Eastern gardens Xidi : Western gardens Xidi : Mu Wu [ Traditional house ] Xidi : Overview Xidi : Zhui Mu hall [ Main room ] Xidi : Zhui Mu hall [ Entrance ] Xidi : Hui Gong Chi and Da Lu streets Xidi : Square of Kuang Gu Xidi : Hu Wen Guang stone door [ Rape fields ] Xidi : Hu Wen Guang stone door [ New pool ]

We need your help.

Why should I micro-fund ?
What 5 €-£-$ can make ?


Sponsors